ישיבה רלג

כ"ט באד"ש תשנ"ז, 7 באפריל 1997

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

כלל א – החולם המלא