ישיבה רטז

כ"ט בסיוון תשנ"ד, 8 ביוני 1994

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

א. שמות שביניהם 'או'

א. נפרד או נסמך במספר המונה

כלל א – הצירי המלא

עוד בשבוע, בעוד שבוע – השימוש הלוואי במילה עוֹד