ישיבה קנט-קס

כ' בטבת בתשמ"ג, 5 בינואר 1983

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

2.4.1 הדגש החזק באותיות שוואיות