ישיבה קלז

כ"ג בסיוון התשל"ח, 28 ביוני 1978

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

ב. חברה בת וחברת בת