למד לשונך 86

מילים בשימוש כללי שאושרו באקדמיה בשנים תשס"ט ותש"ע