Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

איור של ילד עם שופר והכיתוב חתימה טובה

חתימה טובה או גמר חתימה טובה?

לקראת יום הכיפורים יש המאחלים חתימה טובה ויש המאחלים גמר חתימה טובה. ההבדל בין האיחולים האלה הוא בעיקר הבדל של מסורות: אצל יוצאי עדות המזרח מקובלת יותר ברכת "חתימה טובה", ואצל רוב יוצאי אשכנז – "גמר חתימה טובה" (ובראשי תיבות גמח"ט) או "גמר טוב".

בחסידות חב"ד מקפידים לאחל "חתימה טובה" עד יום הכיפורים, ואילו מיום הכיפורים ועד הושענא רבה מאחלים "גמר חתימה טובה", וכך מובא גם ברשימה ברכות וביטויי נימוס של ועד הלשון משנת תרפ"ח (1928). מנהג זה, שהוא אולי המקור לעצם האיחול "גמר חתימה טובה", מתבסס על התפיסה הקבלית שלפיה החתימה הסופית של הדין נעשית בהושענא רבה.

(גמר) חתימה טובה!