Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

עטיפץ המהבדורה הרביעית של החוברת החלטות האקדמיה בדקדוק

החלטות האקדמיה בדקדוק

יצאה לאור המהדורה הרביעית של החלטות האקדמיה בדקדוק. בחוברת הוכנסו תיקונים והשלמות והיא הותקנה לפי הכללים החדשים של הכתיב המלא.

לפרטים נוספים ולרכישה