Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

המרכיב העברי בספרדית היהודית

מאת: אורה שורצולד

לשוננו לעם מ–מא, קובץ לשנת הלשון (תש"ן), עמ' 326–330

לקריאת המאמר

ראשיתה של הספרדית היהודית, הידועה בשמה העממי לאדינו, בימי הביניים בספרד. היהודים אימצו אומנם את הלשון הספרדית, לשון המדינה שחיו בה, אך כציבור בעל מאפיינים חברתיים, דתיים ותרבותיים מיוחדים, היא נשתנתה בפיהם והבדילה אותם משכניהם הגויים. בספרדית היהודית נשתלבו מילים עבריות לצורכי התרבות והדת, אך גם מילים רבות של חולין.