Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

ילקוט עברי

פנינה שמצאנו בארכיון האקדמיה: ילקוט עברי שנדפס בשנות השלושים של המאה העשרים בליטא ובו מובאות קצרות מדבריהם של גדולי הדור ומן המקורות היהודיים על מקומה וחשיבותה של העברית בתחייה הלאומית של העם היהודי. תוכלו למצוא כאן מדבריהם של  גורדון, ביאליק, אוסישקין, ברנר, נורדאו ועוד.

לקריאת הקובץ המלא

תיק ארכיון 240/7/41