Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

כריכת הספר העברית בתקופת המנדט

העברית בתקופת המנדט

מאת יעל רשף

עם כיבוש הארץ בידי הבריטים בשלהי מלחמת העולם הראשונה הוכרזה העברית שפה רשמית – בצד האנגלית והערבית. איך נשמעה עברית זו בפי דובריה? איך שימשה אותם בכתב בחיי המעשה? בספר זה מאת חברת האקדמיה פרופ' יעל רשף מובא לראשונה דיון בשאלות אלו על יסוד בחינה של תיעוד טקסטואלי נרחב. המחקר בספר מבוסס על ניתוח בלשני ובלשני־חברתי של מבחר רחב של טקסטים מתקופת המנדט, ואף משולבים בו תצלומים מקוריים של טקסטים, המאפשרים לקורא להתוודע התוודעות בלתי אמצעית אל אופי לשון התקופה.

לרכישה