Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

השתלמויות לשיפור הניסוח לעובדים ומנהלים במשרד החקלאות, תשע"ח

ההשתלמות תיערך במשרד החקלאות, הקריה החקלאית בבית דגן

מחזור ראשון: ט' באייר תשע"ח – כ"ט בסיוון תשע"ח (24 באפריל עד 12 ביוני, 2018)
מחזור שני: ו' בתמוז תשע"ח – כ"ו באב תשע"ח (19 ביוני עד 7 באוגוסט, 2018)

מטרות ההשתלמות

1. לשפר את מיומנויות הניסוח של המשתתפים ולהעשיר אותם בכלי ניסוח ותחביר;
2. לעדכן את המשתתפים בכללי התקן;
3. לאמן אותם בכתיבה תקינה ותקנית בעולם התוכן שהם עוסקים בו במשרד החקלאות;
4. לשפר את מיומנויות הכתיבה הרשמית באמצעות התנסות פעילה.

היקף ההשתלמות: השתלמות בת 60 שעות והשתלמות בת 40 שעות

נושאי הלימוד

  • פרקי תחביר וניסוח: ניסוח משפטים בהירים וחד־משמעיים, סוגי צירופים וסוגי משפטים, שימוש נכון במילות יחס ובמילות קישור, סדר המילים, דרכי השלילה, משלבי הלשון ועוד
  • כללי הפיסוק
  • כללי הכתיב המלא
  • פרקים בתורת הצורות: שורשים ומשקלים, דקדוק שם המספר, נטיית מילות היחס ועוד
  • העשרת אוצר המילים: שימוש במונחים עבריים, השפעת הלעז
  • פרקי העשרה: סקירה תמציתית על תולדות הלשון, גישות עקרוניות להכוונת לשון, גלגולי ביטויים
  • סדנות ניסוח ותרגול: בכל סדנה יתאמנו המשתתפים בעריכת טקסטים מעולם התוכן שלהם ליישום פרקי הלימוד.

המרצים הם מרצים מנוסים ומיומנים מעובדי האקדמיה ללשון העברית, כולם בעלי תואר שלישי.