Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

תשע"ז (2017): מוקם המדור לספרות התרגומים מן הערבית

מוקם המדור לספרות התרגומים מן הערבית שלמן המאה השתים עשרה. עבודת המדור מתמקדת בתרגומי התיבונים, ובראשם יהודה אבן־תיבון המכונה "אבי המעתיקים".

לפי התוכנית, בהמשך יעובדו חיבורים של מתרגמים אחרים, כגון אברהם אבן־עזרא, אחיטוב, נתן המאתי וטודרוס טודרוסי.