Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

כריכת גיליון לשוננו פ

גיליון חדש של לשוננו

יצאה לאור חוברת חדשה של כתב העת המדעי לשוננו לחקר הלשון העברית והלשונות הסמוכות לה.

לפרטים נוספים ולרכישת לשוננו כרך פ, חוברת א-ב

במאמרים שבחוברת:

  • משה בר־אשר – עוד לעניין "כְּלֵי חָמָס מְכֵרֹתֵיהֶם"
  • מור שמש – צורות נפרד במעמד נסמך במסורת אשכנז המאוחרת
  • חנוך גמליאל – תרגום כניסיון להכוונת לשון: עיון בתרגומו של הרב קאפח לפירוש המשנה
  • מיכל אפרת – שלוש נקודות … : בחינת התפקידים הפָּרא־לשוניים והלשוניים־פרגמטיים של הסימן
  • יעל מַשלר – מפסוקית ראשית לסמן שיח פרוטוטיפי: התבנית "(אני) לא יודע/ת" ממבט טיפולוגי פרגמטי
  • רן הכהן – כל הדרכים מובילות לרומא: על כתב יד עברי־אתיופי של תהלים
  • מרדכי מישור – העברית ואחיותיה והבסקית: מקבילות לשוניות