Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

השתלמות לשיפור הניסוח של הטקסט המשפטי למשפטני משרד האנרגייה והתשתיות, תשע"ח

ההשתלמות נערכה בשישה מפגשים בחורף תשע"ח.

תוכנית 

תאריך מרצה נושא
יום ד, 22 בנובמבר

8:30 – 10:00

10:00 – 10:30

10:30 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00– 14:30

14:30 – 14:45

14:45 – 15:30

 

ד"ר אורלי אלבק

 

 

 

 

 

המשפט התקשורתי והצפוי

הפסקה

המשפט התקשורתי והצפוי

הפסקת צוהריים

נושאים בניסוח: סוגי צירופים

הפסקה

תרגול

יום ב, 27 בנובמבר

8:30 – 10:00

10:00 – 10:30

10:30 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00– 14:30

14:30 – 14:45

14:45 – 15:30

 

ד"ר ברק דן

 

ד"ר גבריאל בירנבאום

 

ד"ר אורלי אלבק

 

 

נושאים בדקדוק הצורות (א)

הפסקה

גלגולי ביטויים

הפסקת צוהריים

נושאים בניסוח: סוגי משפטים

הפסקה

תרגול

יום ד, 6 בדצמבר

8:30 – 10:00

10:00 – 10:30

10:30 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00– 14:30

14:30 – 14:45

14:45 – 15:30

 

ד"ר ברק דן

 

ד"ר אורלי אלבק

 

 

 

נושאים בדקדוק הצורות (ב)

הפסקה

כללי הכתיב חסר הניקוד

הפסקת צוהריים

סדנת ניסוח

הפסקה

תרגול

יום ב, 11 בדצמבר

8:30 – 10:00

10:00 – 10:30

10:30 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00– 14:30

14:30 – 14:45

14:45 – 15:30

 

ד"ר אורלי אלבק

 

 

 

ד"ר גבריאל בירנבאום

 

ד"ר אורלי אלבק

 

נושאים בניסוח: נושאים שונים

הפסקה

סדנת ניסוח

הפסקת צוהריים

השפעת הלעז

הפסקה

עריכת הטקסט השלם

יום ב, 25 בדצמבר

8:30 – 10:00

10:00 – 10:30

10:30 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00– 14:30

14:30 – 14:45

14:45 – 15:30

 

ד"ר אורלי אלבק

 

 

 

ד"ר גבריאל בירנבאום

 

ד"ר אורלי אלבק

 

כללי הפיסוק

הפסקה

דרכים למניעת דו-משמעות

הפסקת צוהריים

עברית נכונה – האם היא קיימת?

הפסקה

תרגול

יום ד, 3 בינואר

8:30 – 10:00

10:00 – 10:30

10:30 – 12:00

12:00 – 12:45

12:45– 13:30

 

ד"ר אורלי אלבק

 

 

 

 

 

היכרות עם אתרי האקדמיה

הפסקה

סדנת ניסוח מסכמת

הפסקת צוהריים

סדנת שו"ת