Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

בול מיוחד של ועד הלשון

מאה שנים לייסוד ועד הלשון העברית

תאריך ההופעה: 3 בספטמבר 1989
ראשיתו של ועד הלשון בחברת "שפה ברורה" שהוקמה בשנת תר"ן (1889) בירושלים ביזמת אליעזר בן־יהודה ועוד אישים ירושלמים. מטרתם הייתה להפוך את הלשון העברית עתיקת היומין ללשון הדיבור היום־יומי של היישוב היהודי בארץ ישראל. תאריך זה מציין אפוא את ראשית תחיית הדיבור העברי.

הבול "מאה שנים לייסוד ועד הלשון" הופיע בשנת תש"ן (1989–1990) – שהוכרזה שנת הלשון העברית.

כיתוב בבול: "מאה שנה ליסוד ועד הלשון העברית"
כיתוב על השובל: ולשון עלגים תמהר לדבר צחות (ישעיהו לב, ד)
ציור: חברים בוועד הלשון העברית
מעצב הבול: דוד פסח

לעיון בדף הבול בקטלוג המקוון של התאחדות בולאי ישראל