Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

דירה חדשה בשפה ישנה

כתבה מעיתון 'הזמן' שהתפרסמה בשנת תרס"ט (1909) ובה מתואר כיצד הועבר הבנק הגדול באמריקה אל "דירתו" החדשה.

taarovot_f

אז והיום:

  • תערובות – שונות (ידיעות מתחומים שונים)
  • מוסד כספי – מוסד פיננסי
  • היותר גדול – הגדול ביותר
  • מעיינות שמן – בארות נפט
  • לעת ההעברה – לזמן המעבר, לשעת המעבר
  • שומרים מזוינים – שומרים חמושים, מאבטחים
  • כבודה – מטען (כיום משמש רק בהקשר של תחבורה לציון חפצים ומטען אישי)
  • שטרות ערך – ניירות ערך
  • לאחרי – לאחר, אחרי
  • מנהיגי הבנק – מנהלי הבנק, ראשי הבנק