Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

הוועדה למונחי ספרות

הוועדה למונחי הספרות הוקמה באביב תשס"ג (2003).

חברי הוועדה

פרופ' שמעון זנדבנק (יו"ר), פרופ' שולמית אליצור, ד"ר עמינדב דיקמן, פרופ' גבריאל צורן, ד"ר אריאל הירשפלד, פרופ' משה רון, פרופ' מנחם ברינקר ז"ל, ד"ר פנינה שירב, פרופ' רות גינזבורג, פרופ' שלומית רמון־קינן. מזכירת הוועדה: צביה זמירי.

על עבודת הוועדה

הוועדה דנה בשלושה פרקים: (א) הסיפורת, (ב) השירה, (ג) שירה ופיוט בימי הביניים.

את המצע למונחי הסיפורת הכינו רות גינזבורג ומשה רון, והם אף צירפו למונחים הגדרות והערות.

אישור המילון

שלושת פרקי המילון אושרו במליאת האקדמיה בישיבה 298 ביום י"ז במרחשוון תשס"ח, 29 באוקטובר 2007. השלמות ועדכונים למונחים אחדים אושרו בישיבה 305, ביום י"ב במרחשוון תשס"ט, 10 בנובמבר 2008.

הרשימות "הסיפורת" ו"השירה" מפורסמות באתר מונחי האקדמיה. הרשימה השלישית "שירה ופיוט בימי הביניים" עתידה להתפרסם באתר מונחי האקדמיה החדש.