קורדליה הסטרמן

איסוף ורישום ביבליוגרפיה מוּערת לערכים ולשורשים

  • עובדת באקדמיה משנת 1993

חיבורים לקבלת תואר

  • תואר שני: שׂרידי "תפילת נבונאיד" מקומראן, עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך. החוג ללשון העברית, האוניברסיטה העברית, ירושלים תשנ"ו 1996.

רשימת פרסומים מדעיים

  • "מבני" (= *מְבַנַּי) – צורה דקדוקית "חדשה" בארמית של יֵב. לשוננו נז (תשנ"ג), עמ' 15-7.
  • רשימה ביבליוגרפית לכתביו של מרדכי וילנסקי, בתוך: במעגלי חסידים, קובץ מחקרים לזכרו של פרופסור מרדכי וילנסקי. עורכים: ע' אטקס, ד' אסף, י' ברטל, א' ריינר, ירושלים תש"ס, עמ' יג-טו.
  • “German Influence on Hebrew”, in Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, ed. Geoffrey Khan, Leiden: Brill, 2013.