יאיר האס

המדור לספרות רבנית

 • עובד באקדמיה משנת תשע"ה (2014)

חיבורים לקבלת תואר

 • תואר שני: סטיות מתודולוגיות של אברבנאל בפירושו לתורה לאור תפיסתו את מהות התורה.
 • תואר דוקטור: מודעות ויחס ל"כפל ענין במלות שונות" כתופעה אופיינית לסגנון המקראי בפרשנות המקרא היהודית בימי הביניים.

פרסומים נבחרים

 • היחס ל"כפל ענין במלות שונות" בפרשנותו של ר’ יצחק אברבנאל, שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום טז (תשסו), 231–258
 • יחסו של אברבנאל להימצאותן של מילים רב-משמעיות במקרא, בית מקרא 50, ב (תשסה), 146–162.
 • "מעשה אבות סימן לבנים" – בנים ממש: הפרשנות הטיפולוגית של רמב"ן כפולמוס אנטי-נוצרי, שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יד (תשסד), 289–299
 • "כפל לשון" כמידה פרשנית והמודעות לשירה כסוג ספרותי בפירושי רשב"ם, בית מקרא 47, ג (תשס"ב), 281–284
 • עיקרון "כפל עניין במלות שונות" בפרשנותו של ר’ יוסף קמחי, בית מקרא 50, א (תשסה), 43–54
 • עקרון "כפל ענין במלות שונות" באסכולה הפרשנית של צפון צרפת,HUCA 75 (2006), נא–עט (חלק עברי)
 • שתי גישות לסגנון המקראי בתחילת המאה העשירית: היחס לחזרה עניינית במילים שונות בפרשנותם של רב סעדיה גאון ומנחם בן סרוק, תרביץ עה, א-ב (תשסו), 203–237
 • תופעת "מושך עצמו ואחר עמו" – מקרא חסר או מקרא שלם?, מורשת ישראל 3 (תשסז), 16–21
 • פירוש שיר השירים המיוחס לר' שמואל בן מאיר (רשב"ם): עיון מחודש בשאלת המחבר, JSIJ 7 (2008), 1–20
 • "כל X שבמקרא – לשון "Y: השגותיו הסמויות של רש"י על מחברת מנחם, עיוני מקרא ופרשנות יא (תשע"ד), עמ' 449–463
 • תופעת "כפל לשון" וזיקתה ל"הילוך המקראות" בפירושי ר' יוסף קרא ובפירוש לספר דברי הימים המיוחס לו, מורשת י (תשע"ד), עמ' 79–93
 • שלילת האמונה בתחיית המתים בהגותו של ר' אברהם אבן עזרא, JSIJ (בדפוס), 53 עמודים מודפסים.
 • Did Medieval Jewish commentators understand biblical parallelism?: A critique of Robert Harris’ "Discerning Parallelism", Revue des Etudes Juives 166, 3-4 (2007), 463–472
 • Divine perfection and methodological inconsistency: Towards an understanding of Isaac Abarbanel's exegetical frame of mind, JSQ 17, 4 (2010), pp. 302–357.
 • Writing by divine imperative as a criterion for the prophetic authority of texts in the biblical exegesis of Isaac Abarbanel, JSIJ 9 (2011), pp. 1–33.
 • Isaac Abarbanel's defense of the authority, reliability, and coherence of biblical historiography, HUCA 82-83 (2011-2012), pp. 203–248

עבודה אקדמית נוספת

המכון לפרשנות המקרא היהודית, אוניברסיטת בר-אילן