אפרים הלבני

המדור לספרות הגאונים

 • עובד באקדמיה משנת 1996

חיבורים לקבלת תואר

 • תואר דוקטור: כללי פסק ההלכה בתלמוד, תשנ"ט.

רשימת פרסומים מדעיים

ספרים:

 • כללי פסק ההלכה בתלמוד (עבודת הדוקטור), לוד תשנ"ט.
 • בין האיש לאישה: הבחנות בין גברים לנשים בהלכה, ירושלים תשס"ז.

מאמרים:

 • "יום טוב שני של גלויות" ,סיני 106, ניסן-אייר תש"ן, מא-מה.
 • "התהוות ניסוחים אחדים בסידור" ,סיני קי, סיון-תמוז תשנ"ב, קעא-קעו.
 • "קורין כל אחד ואחד בזמנו; האמנם?" ,שנה בשנה, תשנ"ט, 465-451.
 • "מלאכה של מצווה חנם" ,צהר ב, חורף תש"ס, 38-36.
 • "שאלת שלום ושמחת מרעות לאבל בזמן הזה" ,שנה בשנה תשס"א, 354-349.
 • "השוואות של אינם שווים", סיני קכה, שבט-אדר תש"ס, רכו-רכז.
 • "פרשת שקלים ופרשת פרה — אימתי?", סידרא טז, תש"ס,19-17.
 • "צורות פתוחות וסתומות – מחלוקת הרמב"ם והרא"ש לאור הכתר וכתב יד לנינגרד; נטועים ח, מרחשוון תשס"ב, 82-73.
 • "ארץ ישראל – מתנה או מצווה?", בתוך: ש' רז (עורך), קובץ הציונות הדתית, ירושלים תשס"ב, 360-357.
 • "טעמי המקרא שאינם בהתאם לתחביר: שתי דוגמות", מחקרים בלשון ט, תשס"ד, עמ' 126-123.
 • "האם יש עדיפות לעלייה האחרונה?", נטיעות לדוד: ספר היובל לדוד הלבני, בעריכת י' אלמן, א"ב הלבני וצ"א שטיינפלד, ירושלים תשס"ה, עמ' פג-פו.
 • ביקורת: "פירוש רבינו חננאל: מסכת שבת", המעין, תמוז תשס"ה [מה,ד], עמ' 89-84.
 • "משתמעת לשתי פנים: עגונה וערב שבת", מחקרים בלשון י', תשס"ו, 29-27.
 • "בגדי יום טוב בחול המועד – עיון מחודש", סיני קלח (ניסן-סיון תשס"ו), סט-עג.
 • "טיפחא או מאיילא – עיון בשני פסוקים", מגדים מז (תשרי תשס"ח), 107-103.
 • "הניקוד של "שאתה" ושל "זו": תגובה למאמרו של חיים א' כהן", העברית נח (תשס"ט–תש"ע), 158-155.