בנימין אליצור

ראש המדור לספרות העתיקה

 • עובד באקדמיה משנת תש"ם (1979)

חיבורים לקבלת תואר

 • תואר דוקטור: פסיקתא רבתי – פרקי מבוא, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשנ"ט.
 • תואר שני: מנהגי הקריאה וההפטרה של בני ארץ ישראל בשבתות מצוינות ובחגים. האוניברסיטה העברית בירושלים, סיוון תשמ"ה.

פרסומים

פרסומים מדעיים

 • "מגלגולי העתקותיו של מדרש עשרת הדברות", לשוננו מח-מט (תשמ"ה), עמ' 209-207.
 • "מנהגי הקריאה וההפטרה של בני ארץ ישראל הקדומים בחג הפסח", כתלנו יג (תש"ן),
  עמ' 491-479.
 • "עקבותיו של דף אבוד מכתב יד ליידן של הירושלמי", קרית-ספר סג (תש"ן-תשנ"א),
  עמ' 668-661.
 • "לנוסח ירושלמי הוריות", מחקרי תלמוד ב (תשנ"ג), עמ' 12-1.
 • "תאריך כתיבתו של כתב-יד רוטשילד", תרביץ סו (תשנ"ז), עמ' 277-275.
 • "בעקבות האפיגרפיה", לשוננו סא (תשנ"ח), עמ' 146-145.
 • "מהדורת הירושלמי של המילון ההיסטורי", מדעי היהדות 41 (תשס"ב), עמ' 210-195.
 • (יחד עם עדה ירדני) "טקסט נבואי על אבן מן המאה הראשונה לפסה"נ: הודעה ראשונה", קתדרה 123 (תשס"ז), עמ' 166-155.
 • "לקראת הוצאה חדשה של שרידי הירושלמי", לשוננו עב (תש"ע), עמ' 285-261.
  "מפורענות לנחמה: מנהגי הקריאה וההפטרה הקדומים בשבתות הפורענות והנחמה ובתשעה באב", דרך אגדה יב (תשע"ג), עמ' 282-267.
 • "'תורה נתונה בתוכו': כתב יד מן הגניזה לירושלמי שקלים לנוסחיו", תרביץ פא (תשע"ג), עמ' 325-295.
 • (with Ada Yardeni) "A Hebrew Prophetic Text on Stone from the Erley Herod Period: A Preliminary Report", Hazon Gabriel: New Readings of the Gabriel Revelation, Early Judaism and its Lirerature 29, Edited by Matthias Henze, Houston 2011, pp. 11-29

ספרים

 • פרק שירה, מהדורה מבוססת על כתבי יד, ירושלים תשמ"ט.
 • שבעים שמות, מדרש שבעים שמות הקב"ה וכנגדם שבעים שמות ישראל, ירושלים והתורה, על פי שיר השירים זוטא, ירושלים תשנ"ח.
 • פסיקתא רבתי – פרקי מבוא, ירושלים תש"ס.

מאמרים

 • "מגילת המגילה", אל מחוץ לחומות 26 (תשל"ד), עמ' [25-23].
 • "ספירת העומר במסורת של בני ארץ ישראל – האומנם?", הצופה, כ"ו באייר תשנ"ב.
 • "המילון ההיסטורי – מאז ועד עתה", אקדם 30 (תשס"ה), עמ' 3-2.

עריכה

 • פרקי אליהו, אליהו בחור, ירושלים תשמ"ח, מהדורת צילום מן הדפוס הראשון: פיזארו ר"פ, בצרוף דברי מבוא מאת שרגא אברמסון.
 • לשון למודים, שלמה בן אבא מרי ירחיי, ירושלים תשנ"ח, מהדורת צילום מכתב יד פארמא 2776, בתוספת דברי מבוא מאת אסתר גולדנברג ודברי המלבה"ד בנימין אליצור.
 • תלמוד ירושלמי, יוצא לאור על פי כתב יד סקליגר 3 (4720 Or.) שבספריית האוניברסיטה של ליידן עם תיקונים והשלמות, מבוא מאת יעקב זוסמן, הקדמה מאת בנימין אליצור, ירושלים תשס"א; הדפסה חדשה עם קונטרס תיקונים, ירושלים תשס"ה.