ו' אחת או שתיים?

vavנשאלנו אם את המילה 'ועדה' יש לכתוב בוי"ו אות או בשתיים.

על פי כללי הכתיב חסר הניקוד כופלים ו' עיצורית כאשר היא באה באמצע המילה. למשל: תקווה, אווז, סתוונית.

לעומת זאת בראש מילה ו' עיצורית אינה נכפלת: ורד, ועדה, וילון, וידוי, ותיק.

אך שימו לב:
לאחר אותיות השימוש מש"ה, כל"ב כופלים את ה־ו' – כדינה של ו' עיצורית באמצע מילה: הוורד, בוועדה, לווילון, הווידוי, כוותיק.
(ואולם לאחר אות השימוש ו' אין כופלים את ה־ו': וועדה [=וּוַעֲדָה], ווילון [=וּוִילוֹן].)