Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

הוועדה למונחי בריאות הציבור

הוועדה למונחי בריאות הציבור הוקמה בשנת תשע"ד (2013) ביזמת ד"ר מילכה דונחין לשם הסדרת המינוח העברי בתחום בריאות הציבור. הוועדה עוסקת במונחי אפידמיולוגיה ובמגוון מונחים בבריאות הציבור בנושאים כגון תזונה, פעילות גופנית, מניעת תחלואה, בריאות בקהילה ועוד. הוועדה מכינה רשימה בהיקף של 150–200 מונחים.

חברי הוועדה

אנשי המקצוע:

  • ד"ר מילכה דונחין (יו"ר), ביה"ס לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית והדסה
  • פרופ' רחלי דנקנר, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות, מסונף לביה"ס לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל־אביב
  • פרופ' אלכס לבנטל, מנהל המחלקה ליחסים בינלאומיים, משרד הבריאות (תשע"ד–תשע"ה)
  • פרופ' ורדה סוסקולני, ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר־אילן
  • פרופ' משה פולק, האוניברסיטה העברית והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
  • פרופ' ליטל קינן־בוקר, סגנית מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות (מלב"ם), משרד הבריאות, וחברת סגל בביה"ס לבריאות הציבור, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה

 מן האקדמיה ללשון העברית: פרופ' יהודית הנשקה

מרכזת הוועדה ד"ר טובה שטראוס שרברין מן המזכירות המדעית.