Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

דיבור עברי בתקופת ההשכלה

מאת: שלמה הרמתי

לשוננו לעם, כרך לט חוברת ה–ו (תשמ"ח), עמ' 97–160

לקריאת המאמר

עניינו של המאמר בשאלה עד כמה שימשה העברית לשון דיבור בארצות אירופה בתקופה שקדמה לתחיית הלשון בארץ ישראל. הוא סוקר את השימוש בעברית ואת הדיונים בנושא זה בקרב חוגי ההשכלה בארצות אשכנז, באיטליה וברוסיה. באישים הנזכרים במאמר: מנדלסון, שד"ל, אברהם מאפו ועוד רבים.