Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

הוועדה למונחי אלקטרוניקה

הוועדה למונחי אלקטרוניקה הוקמה בחורף תשנ"ח (דצמבר 1997), והיא משותפת למכון התקנים הישראלי (יחידת העריכה וההוצאה לאור) ולאקדמיה ללשון העברית.

הוועדה מתכנסת במשרדי מכון התקנים בתל־אביב מדי שלושה שבועות ודנה ברשימות מונחים על פי המלצות חבריה ועל פי מידת השימוש של המונחים בתחומי המקצוע.

הפרק הראשון בעבודת הוועדה – מונחי לחמה אלקטרונית – אושר במליאת האקדמיה בשנת תשס"ז (2007). לאחר מכן דנה הוועדה בפרק מונחי שידור. המונחים הועמדו בשנת תש"ע לביקורת הציבור.

הוועדה ממשיכה בקביעת מונחים חדשים בתחום האלקטרוניקה, ואף עתידה לעדכן את מילון הקשר והאלקטרוניקה משנת תש"ל (1970).

חברי הוועדה

  • יושב ראש הוועדה: ד"ר יעקב בעל שם
  • אבי גבעון, חברת אלתא
  • ד"ר ראובן אורן, אורגון, כתיבה טכנית
  • ד"ר דוד ברלה, אוניברסיטת תל־אביב
  • חוסה סוסלי, צה"ל
  • דרור קן דרור, חברת החשמל
  • עוז עזריאלי, חברת החשמל
  • ד"ר יצחק יזרעאלי.

מן האקדמיה ללשון העברית: מלכה זמלי.

חברים בעבר

פרופ' אורי שמעוניעזרא נוריאל ז"ל;  פרופ' שרגא אירמאי ז"ל, נדב לבנוןאלברט קלואמנון גפניעודד פורזרפי טרםשלמה ירדני, אהרון גד ז"ל.

מזכירת הוועדה בעבר: ציפי לוי, מכון התקנים