Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

רב־מילים, המילון השלם – מילון עברי חדש

מאת: עוזי ומינה פריידקין

לשוננו לעם, כרך מט חוברת א (תשנ"ח), 3–25

לקריאת המאמר

המאמר מתאר את מהדורת הדפוס של מילון רב־מילים (שוֵיקה, 1997) – "מילון מקיף ועדכני לעברית בת־זמננו". במאמר מפורטים העקרונות שבתשתית המילון והשתמעויותיהם לאוצר הערכים ולהצגת המשמעויות שלהם. המחברים מרחיבים את הדיבור על ההגדרות במילון: אלו מושתתות על מיפוי המבנה הסמנטי של הערך, וניסוחן נועד להבליט את ייחודה של כל מילה ואת יחסיה עם האחרות.