Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

סמליל מפעל המילון ההיסטורי ללשון העברית

תשנ"ח (1998): יוצא לאור תקליטור מאגרים

יוצא לאור תקליטור מאגרים, ובו מאגרי המילון ההיסטורי לתקופה שמן המאה השנייה לפני הספירה ועד לרבע הראשון של המאה החמישית לספירה. מהדורה שנייה של התקליטור יוצאת לאור בשנת תשס"א
(2001), ובה מורחב המאגר ונכללים בו טקסטים עד למחצית הראשונה של המאה האחת-עשרה לספירה.
התקליטור מעמיד לרשות הציבור מאגר נתונים של כל היצירות המעובדות במפעל המילון ההיסטורי. תכנת חיפוש ייחודית מאפשרת הפקת המובאות המבוקשות על פי השורש, הערך, צורות הערך, תצורה או צירופים שהערך נתון בהם. היא אף מאפשרת הצגת חיבור על פי שמו, שם מחברו, סוגו הספרותי או תאריכו.