Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

צילום של ספרי המילון ההיסטורי

תשכ"ג (1963): מתפרסם ספר המקורות לספרות העתיקה

מפעל המילון מפרסם את ספר המקורות ליצירות שלמן חתימת המקרא ועד מוצאי תקופת הגאונים.

ביסוד הספר עומדת הכוונה לעבד במפעל המילון ההיסטורי את כל היצירות העבריות בנות התקופה המוכּרות לנו. בספר מובאת רשימה כרונולוגית של היצירות המועמדות לעיבוד במילון ולצד כל אחת מהן מצוינת הסוגה הספרותית: כתובות, תעודות מדבר יהודה, ספרות התלמוד והמדרש ועוד. ברשימה נפרדת מובאים נתונים נוספים על כל יצירה, כמו רשימת ה"מסירות", כלומר כתבי היד הטובים של אותה יצירה, רשימת הדפוסים החשובים שלה ורשימת מאמרים חשובים העוסקים בה.