Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

טוּזיג או לא טוּזיג – זו השאלה

מאת: מרדכי מישור

לשוננו לעם, כרך מו חוברת ב (תשנ"ה), עמ' 71–74

לקריאת המאמר

המילה טוזיג – פיקניק בלעז – אינה משמשת שימוש רגיל ככל מילה מן השורה. היא דוגמה מובהקת למונח לא מוצלח, בעל "מקַדם קליטוּת" נמוך. אלא שהאקדמיה מעולם לא נדרשה להכריע בשאלת מעמדה; המזכירות המדעית אינה ממליצה לפונים אליה להשתמש בה, ואין צורך לומר שלא האקדמיה המציאה אותה.