Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

איור של ג'ירף

גמל נמרי – עלייתו ונפילתו בעברית

מאת: מיה קסטרו

לשוננו, כרך עה חוברת ד (תשע"ג), עמ' 463–478

לקריאת המאמר

במאמר מזומנת לקורא הצצה על אופן התגבשות המינוח העברי בתחום שמות בעלי החיים בתקופת תחילת הדיבור העברי ועד לאחר קום המדינה – דרך דוגמה אחת של בעל חיים מיוחד שגם שמותיו מיוחדים: ה־giraffe.