Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

צילום בשחור ולבן של דוד ילין

דרכו של דוד ילין בחידושי המילים

מאת: עפרה מייטליס

העברית, כרך ס חוברות ג–ד (תשע"ב), עמ' 127–147

לקריאת המאמר

דוד ילין תרם רבות לפעילותו של ועד הלשון ולמפעל חידוש המילים. המאמר דן בשתי נטיות מנוגדות של ילין: השמרנות והדבקות במקורות לעומת ההכרה בהתפתחות הטבעית של השפה. הירתמותם של ילין ואחרים למפעל החייאת השפה הכשירה את דעת הקהל לקליטת רעיונותיו הנועזים של בן־יהודה, אך גם הובילה את ועד הלשון להחלטות מתונות ששמרו על אופי העברית.