Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

כריכת הספר פרקי עיון בעברית החדשה

על העשייה בלשון העברית בזמן החדש

מאת: משה בר־אשר

פרקי עיון בעברית החדשה ובעשייה בה (תשע"ב), עמ' 93–120

לקריאת המאמר

"כבר בדור הראשון לדיבור העברי התחיל עיסוק גם בדקדוק העברית המתחיה. תחילה היה זה עיסוק נורמטיבי שבא לכוון את התפתחותה ואת הסתגלותה לעולם החדש ולחיים החדשים, לפי שלשון המקורות לא נתנה להם מענה שלם…"