Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

מסע העדלידע

מאת: דן אלמגור

לשוננו לעם, כרך מד חוברת ב (תשנ"ג), עמ' 51

לקריאת המאמר

בשנת תרצ"ב (1932) ישבה ועדת השמות של עיריית תל־אביב על מדוכת השם לקרנבל הפורימי השנתי, ומאז נתעשרה העברית בעשרות מלים חדשות במתכונת האולימפיאדה, המכביאדה, הושתיאדה והעדלידע. את החומר הזה נביא בהזדמנות אחרת, ורק נגלה בינתיים שצפוי "סיבוב" נוסף בהתמודדות בין הסופיות יָּה ו־יאדה.