Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

כצורתו, כתקנו וכיופיו: המתרגם והעברית הנורמטיבית

מאת: אמציה פורת

לשוננו לעם, כרך מז חוברת ג (תשנ"ו), עמ' 97–117

לקריאת המאמר

"כשאני בא להסביר את דרכו של אדם שכתיבתו כתיבה נורמטיבית, נעים לי לומר שנדמה לי שבימינו, בשלהי המאה העשרים, בעידן של הרהורים אחר מעמדן של נורמות בכלל, בזמן שהקונבנציה או הנורמה האחת היא להתכחש לכל נורמה, בימינו אלה דווקא מורגשת מידה של התחזקות בכבודה וביקרה וביוקרתה של הכתיבה הנורמטיבית."