למד לשונך 14

מילים בשימוש כללי (ברובן) שאושרו באקדמיה בשנים תשנ"ה-תשנ"ו

לקובץ PDF

למד לשונך 14